top of page

TARAFLAR ARASI ÇÖZÜMLER / ARABULUCULUK

 

Dünyada ve ülkemizde, taraflar arasında yaşanan ve çözümlenemeyen sorunlarda, haklılık/haksızlık belirlenmesinde temel kurum YARGI.

 

ANCAK yargıdaki yoğunluk, karar ve kesinleşme aşamasına kadar geçen uzun zamanlar, istenen detaya girilememesi sektörlerdeki güncel ve teknik gelişmelere ayak uyduramaması, vb. nedenlerle, yasalar (HMK, CMK, Milletlerarası Tahkim Kanunu, Arabuluculuk Kanunu, Avukatlık Kanunu özel hüküm, vd.) veya uluslararası sözleşmeler, kurumlar, tarafların sonuca varmasını sağlayan yöntemler geliştirildi. Bunlarda öne çıkanlar: TAHKİM, ARABULUCU, MÜZAKERE/Sulh-Uzlaşma.

 

"Ekip Yönetim Danışmanlık"; sizi/şirketinizi ve sorunu mercek altına alarak, detaylandırıyor. Haklılık/Haksızlık, Güçlü/Zayıf yan tespitlerimize, sorunun ivedilik gereksinimine göre, çözümde yargısal veya taraflar arası çözüm yöntemleri konusunda sizi bilgilendiriyor, önerilerde bulunuyoruz. Soruna göre uzmanların katılımı gerekebiliyor, birlikte karar veriyoruz.

ARABULUCULUK

Hukuk ve yargı düzenimizde Arabuluculuk, 7/6/2012 tarihli ve 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ve 02.06.2018 tarih/30439 sayılı RG.’de Yönetmelikte düzenlenmiş.

Arabuluculuk: Sistematik teknikler uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getiren, onların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmesini sağlamak için aralarında iletişim sürecinin kurulmasını gerçekleştiren, tarafların çözüm üretemediklerinin ortaya çıkması hâlinde çözüm önerisi de getirebilen, uzmanlık eğitimi almış olan tarafsız ve bağımsız bir üçüncü kişinin katılımıyla ve kamu hizmeti olarak yürütülen ihtiyari bir uyuşmazlık çözüm yöntemidir.

ARABULUCU: Yasada belirtilen şartları taşıyan sınavda başarılı olan ve Bakanlıkça oluşturulan arabulucular siciline kaydedilmiş gerçek kişilerdir. Sistem, tarafların başvurusu sonrası, Adalet Bakanlığı, Arabuluculuk Daire Başkanlığı’nca yürütülmektedir.

Yasa ve Yönetmelikte, “ARABULUCULUK” hükümleri genel olarak düzenlenmiş. Ancak “DAVA ŞARTI ARABULUCULUK” la ilgili, Kanun ve Yönetmelikte ayrıca hükümler var. "EKİP Yönetim Danışmanlık" olarak “Dava Şartı Arabuluculuk” hükümlerine değil, kişi ve kurumlar arasındaki Arabuluculuk konusunda bilgi paylaşımı ve hizmet sunumunu hedefledik.

Taraflar dava açılmadan önce veya davanın görülmesi sırasında arabulucuya başvurma konusunda anlaşabilirler. Taraflar, arabulucuya başvurmak, süreci devam ettirmek, sonuçlandırmak veya bu süreçten vazgeçmek konusunda tamamen serbest olup, öncelikle uyuşmazlığı arabuluculuk yoluyla sonuçlandırma konusunda anlaşırlar. Taraflar her aşamada uyuşmazlığı arabuluculuk yoluyla çözmekten de vazgeçebilirler.

Gizliliğin esas olduğu sistemde, taraflar, arabulucu veya arabuluculuğa katılanlar da dâhil olmak üzere üçüncü bir kişi, uyuşmazlıkla ilgili olarak hukuk davası açıldığında yahut tahkim yoluna başvurulduğunda, yasada sayılan beyan veya belgeleri delil olarak ileri süremez ve bunlar hakkında tanıklık yapamaz.

Başkaca bir usul kararlaştırılmadıkça arabulucu veya arabulucular taraflarca seçilir. Aksi kararlaştırılmadıkça arabulucunun ücreti, faaliyetin sona erdiği tarihte yürürlükte bulunan Tarifeye göre belirlenir ve ücret ile masraf, taraflarca eşit olarak karşılanır. Arabulucu, arabuluculuk yoluyla çözümlenen hukuki uyuşmazlıklar ve arabuluculuk faaliyeti sonucunda tarafların anlaşmaya varması durumunda düzenlenecek olan anlaşma belgesi ile icra edilebilirliğin nitelik ve hukuki sonuçları hakkında tarafları bilgilendirir.

Arabuluculuk müzakerelerine taraflar bizzat, kanuni temsilcileri veya avukatları aracılığı ile katılabilirler. Tarafların açık rızasıyla uyuşmazlığın çözümüne katkı sağlayabilecek uzman kişiler de müzakerelerde hazır bulundurulabilir.

İdarelerle de (Resmi Kurumlar) Arabuluculuk uygulaması mümkün.

Arabuluculuk faaliyeti; Anlaşmaya varılması, taraflardan karşılıklı olarak veya birinin çekildiğini bildirmesi, gereksiz olduğunun arabulucu tarafından tespit edilmesi halinde kendiliğinden sona erer.

Tarafların anlaşması halinde,  anlaşma belgesi düzenlenir, taraflar ve avukatları ile arabulucunun birlikte imzaladıkları anlaşma belgesi, icra edilebilirlik şerhi aranmaksızın ilam niteliğinde belge sayılır.

Arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılması hâlinde, üzerinde anlaşılan hususlar hakkında taraflarca dava açılamaz.

Uzlaşma / Yeniden Yapılanma
bottom of page