top of page

 UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRMA

 

İcra İflas Kanunu 309/m vd. düzenlenmiş bu kurum uyarınca; vadesi gelmiş olan para borçlarını ödeyemeyecek durumda bulunan veya mevcut alacakları borçlarını karşılamaya yetmeyen ya da bu bu hallere düşme tehlikesi yüksek olan sermaye şirketleri veya kooperatifler önceden müzakere edilmiş ve ilgili alacaklılarca gerekli çoğunluk sağlanarak  kabul edilmiş olan yeniden yapılandırma projesi ile birlikte işlem merkezinin bulunduğu yerdeki Asliye Ticaret Mahkemesine Uzlaşma Yolu ile Yeniden Yapılandırma için başvurulabilir.

 

 -Uzlaşma yolu ile yeniden yapılandırma sadece sermaye şirketleri veya kooperatiflerce talep edilebilir. Gerçek şahıslar, şahıs şirketleri, adi şirketler, sigorta şirketleri, bankalar tarafından bu yola başvurulamaz.

-Talepçinin muaccel borçlarını ödeyemez durumda veya malvarlığının aktifleri pasiflerinden az durumda olması veya bu durumlara düşmesi tehlikesi olması gerekir.

 

-Talep başvurusuna yeniden yapılandırma projesi de eklenmelidir ve bu proje projeden etkilenecek alacaklılarca nitelikli çoğunlukla kabul edilmiş olmalıdır.

-Hakları veya menfaatleri proje ile yeniden yapılandırılacak alacaklılar projeden etkilenmiş  sayılırlar.

 

Mahkemeye sunulacak yeniden yapılandırma projesinin içermesi gereken belli hususlar mevcuttur.

                      ,

Buna göre:

 

  • Projeden etkilenen alacakların tabi olacağı koşullar ve benzer alacaklara sahip alacaklılar arasında dengenin nasıl kurulacağı,

  • Projenin, borçlunun taraf olduğu sözleşmelere etkisi,

  • Projenin, borçlunun malvarlığı üzerindeki tasarruf yetkisine etkisi,

  • Kredi vb. kaynaklara başvurulup vurulmayacağı,

  • Ana sözleşme değişikliği, devir, tür değiştirme vb. gibi projenin uygulanmasını sağlayacak yöntemler,

  • Tasdikten sonra proje uygulamasının kim tarafından ve nasıl denetleneceği,

  • Bir alacaklının projeyi reddetmesi halinde bu alacaklının nitelik olarak benzerlik gösteren projedeki diğer alacaklarla eşit muameleye tabi olacağı

 

Hususlarının mahkemeye sunulacak projede yer alması gerekir. 

 

Bu başvurudan sonra mahkeme 30 gün içinde gerçekleşecek duruşma gününü belirler ve alacaklılara duyurur. Mahkeme karar verilmesine kadar ki sürede talep üzerine borçlunun mal varlığını ve faaliyetlerini korumaya yönelik gerekli gördüğü tedbirleri alır.

 

Mahkeme borçlunun yeniden yapılandırma isteminin iyi niyetli olduğunu ve projeyi reddetmiş olan her alacaklının projeyle eline geçecek miktarın en az iflas tasfiyesi sonunda eline geçecek miktara eşit olduğunu tespit etmesi durumunda başvurunun tasdikine aksi halde reddine karar verir.

 

Mahkeme tasdik ile birlikte borçlu ve alacaklıların da görüşüne başvurarak sadece projeyi denetleyip alacaklılara düzenli rapor verecek proje denetçisi/leri atayabilir.

 

Yeniden yapılandırma projesinin koşulları projeden etkilenen alacaklılarla yapılmış tüm sözleşmelerden önce gelir ve proje tasdik kararından itibaren sonuçlarını doğurmaya başlar.

bottom of page