top of page

KONKORDATO

Borçlarını ödemede zorlanan borçlunun, tüm adi borçlarını ödemeye yönelik bir SULH TEKLİFİ sunması

               

Bu teklifin alacaklıların nitelikli çoğunluğu (toplantıda alacak ve alacaklıların yarı çoğunluğu veya alacaklıların 1/4 ü ve alacakların 2/3 ü) ile LKABUL EDİLMESİ, Ticaret Mahkemesince TASDİK EDİLMESİ, şeklinde düzenlenmiş kurumdur. 

Konkordato, takiplerle borçlunun durumunun daha kötüye gitmesinin engellenmesi, alacaklıların alacağını alırken borçlunun da ayakta kalmasını sağlamaya yönelik bir yoldur.                                                                       

İcra İflas Kanunu İİK md. 285 vd. de yeniden düzenleme yapılmış, “İflas Erteleme” tamamen kaldırılmış, Konkordato çok daha önemli, işlevsel ve uygulanabilir hale gelmiştir.

 

İFLAS İLE KONKORDATO FARKLARI:

 

Konkordato daha masrafsız ve daha az karmaşıktır.

 

Konkordato teklifinde bulunabilmek için borçlunun iflasa tabi kişilerden olması gerekmez.

Konkordato şirketin değil, şirketin borçlarının tasfiyesini amaçlar.

 

Konkordatoda borçlu ile alacaklılar arasında bir anlaşma oluşması gerekir.

İflas süreci ile borçlu borcundan kurtulmazken konkordato ile borçlu borcundan kurtulur.

İflas ile birlikte borçlunun mal varlığı üzerindeki yetkisi tamamen kalkarken Konkordato’da tasarruf yetkisi kural olarak devam eder.

 

İflas Dışı Konkordato:

 

Konkordato teklifinde bulunan alacaklı veya ödeme güçlüğü çeken borçlu tarafından borçlunun işlem merkezi, yoksa yerleşim yerinde bulunan Asliye Ticaret Mahkemesine Konkordato Gider Avansı’nın yatırılarak verilen bir dilekçe ile süreç başlatılır.

 

Konkordato talebine eklenmesi gereken belgeler kanunda açıkça belirtilmiştir. Kanunda sayılan bu belgelerin düzenlenmesi, Konkordato talebinin ret / kabul edilmesi açısından en önemli husustur. Detaylı ve dikkatle hazırlanmalıdır. Buna göre:

 

a) KONKORDATO ÖN PROJESİ: Borçlunun borçlarını hangi oranda veya vadede ödeyeceği, alacaklarından hangi oranda vazgeçmiş olacağı, mallarını satıp satmayacağı vb. konular yer alır.

b) BORÇLUNUN MAL VARLIĞI Durumunu Gösterir Belgeler: Ticari defterler, ara bilançolar, e-defter bilgileri, tüm alacak ve borçları gösterir listeler vb.

c) Alacaklıları, alacak miktarlarını ve alacaklıların İMTİYAZdurumunu gösteren liste.

d) Konkordato ile alacaklıların ELİNE GEÇMESİ ÖNGÖRÜLEN MİKTAR ile İflas halinde alacaklıların eline geçecek muhtemel miktar karşılaştırması.

e) Konkordato ön projesindeki teklifin gerçekleşmesinin kuvvetle muhtemel olduğunu gösterir FİNANSAL ANALİZ RAPORLARI ve dayanaklar (bu şart küçük işletmeler için uygulanmaz)

 

 • Mahkeme belgelerin mevcut olduğunu tespit ederse derhal GEÇİCİ MÜHLET kararı verir Geçici mühlet süresi 3 aydır ve toplam 5 aya kadar uzatılabilir.

 • Borçlunun mal varlığının korunması için gerekli tüm TEDBİRLERİ alır.

 • Borçlu bu aşamadan sonra mahkeme izni olmadan kefil olma, taşınmaz ve işletmesini devretme, karşılıksız tasarrufta bulunma gibi işlemleri yapamaz. 

 • Konkordato teklifinin alacaklı tarafından yapılması halinde mahkemenin vereceği süre içinde gerekli belgelerin borçlu tarafından getirilmesi beklenir. 

 • Mahkeme geçici mühlet ile birlikte konkordatonun başarı şansını değerlendirmesi için gerektiğinde üç kişiye kadar geçici KONKORDATO KOMİSERİ görevlendirir. 

 • Konkordatonun başarıya ulaşması anlaşılır ise borçluya 1 yıllık KESİN MÜHLET verilir (bu süre komiser raporu ile altı aya kadar uzatılabilir) ve dosya konkordato komiserine teslim edilir. 

 • Kesin mühlet içinde borçlu ALEYHİNE hiçbir TALEP yapılamaz, başlamış TAKİPLER durur, ZAMAN AŞIMI ve hak düşürücü süreler işlemez, rehinli alacaklar hariç her türlü alacağa FAİZ işlemesi durur

 

Konkordato komiseri ve alacaklılar kurulu: Kesin mühletle birlikte mahkemece komiser görüşü de alınarak alacaklılar kurulu oluşturulur. Alacaklar kurulu komiser faaliyetlerine nezaret eder, gerekirse tavsiyelerde bulunur ve kanunun öngördüğü durumlarda mahkemeye görüş bildirir.

 

Konkordato komiseri ise şu görevleri yapar:

 

 • Konkordato projesinin tamamlanmasına katkıda bulunmak.

 • Borçlunun faaliyetlerine gözetmenlik yapmak.

 • Mahkemeye raporlar sunmak.

 • Alacaklılar kurulunu ve talepte bulunan diğer alacaklıları bilgilendirmek.

 • Mahkeme ve kanunda verilen başkaca görevleri yerine getirmek.

 

Görevlendirilen Konkordato Komiseri :

 

 • İlk olarak borçlunun mevcut mal varlığının bir defterini yapar ve kıymetini takdir eder. 

 • Daha sonra bir ilanla alacaklıları 15 gün içinde alacaklarını bildirmeye davet eder. Alacaklarını bildirmeyen alacaklılar Konkordato müzakerelerine kabul edilmezler.

 • Alacakların bildirilmesi ve belirlenmesi aşamaları tamamlandıktan sonra Komiser yeni bir ilanla Konkordato Projesini müzakere için alacaklıları toplantıya davet eder. 

 • Konkordato projesi toplantıda alacak ve alacaklıların yarı çoğunluğu veya alacaklıların 1/4 ü ve alacakların 2/3 ü çoğunluğunun oyuyla tasdik edilir. Toplantının bitmesinden itibaren yedi gün içinde gerçekleşen iltihaklar da kabul olunur.

 • Bu süreden sonra komiser tarafından düzenlenen GEREKÇELİ RAPOR mahkemeye sunulur.

 

Mahkeme, Komiseri dinleyerek konkordatonun tasdik edilip edilmeme kararını en geç kesin mühlet sonunda kadar verir.

 

Kesin mühlet süresinden önce borçlunun durumu düzelir, amaçlanan iyileşme gerçekleşirse komiserin bildirimi ile mahkemece kesin mühletin kaldırılarak Konkordato talebinin reddine karar verilir.

 

İflasa tabi olmayan borçlular bakımından kesin mühlet süresi içinde başarı olamayacağı anlaşılırsa yine komiserin raporu üzerine mahkeme kesin mühleti kaldırarak Konkordato talebinin reddine karar verir.

 

Ancak borçlu İFLASA TABİ İSE ve kesin mühlet içinde borçlunun malvarlığının korunması için iflasın açılması gerekiyorsa, konkordatonun başarıya ulaşmayacağı anlaşılıyorsa, borçlu tedbirlere aykırı davranıyorsa, borca batık olduğu anlaşılan bir sermaye şirketi veya kooperatif konkordato talebinden feragat ederse mahkemece KONKORDATONUN KALDIRILARAK BORÇLUNUN İFLASINA KARAR VERİLİR.

 

Yapılan toplantıda kabul edilen Konkordato projesinin mahkemece tasdiki şu şartlara bağlıdır:

 

 • Adi Konkordato’da teklif edilen tutarın, borçlunun iflası halinde alacaklıların eline geçebilecek muhtemel miktardan fazla olacağının anlaşılması.

 • Teklif edilen tutarın borçlunun kaynakları ile tutarlı olması

 • Projenin kabulü için yeterli çoğunluğun sağlanmış olması.

 • Kanunda birinci sırada sayılı imtiyazlı alacaklıların (İİK md. 206) alacaklarının tam olarak ödenmesi ve mühlet içinde komiserin izniyle akdedilmiş borçların alacaklı açıkça vazgeçmedikçe yerine getirilmesi.

 • Yargılama gideri ve harçların mahkeme veznesine depo edilmiş olması.

 

Kararın tasdiki halinde mahkemece ilan olunur ve ilgili yerlere bildirilir. Ancak mahkeme projeyi yetersiz bulursa kendiliğinden veya talep ile gerekli düzeltmelerin yapılmasını isteyebilir. 

 

Konkordatonun tasdik edilmemesi halinde ise mahkeme Konkordato talebinin reddine ve borçlu iflasa tabi şahıslardansa ve iflas sebebi varsa borçlunun iflasına kendiliğinden karar verir.

 

Konkordato kesinleşmesi ile bağlayıcı olacağı kararlaştırılmamış ise tasdik karar ile birlikte Konkordato öncesi veya Konkordato sırasında Komiser izni olmadan yapılmış tüm alacaklar için bağlayıcı hale gelir.

 

Her alacaklı kendisine karşı Konkordato Projesi kapsamında ifada bulunulmaması sebebiyle Konkordato ile kazandığı yeni hakları saklı kalmak kaydı ile  konkordatoyu tasdik eden mahkemeye başvurarak konkordatonun kendisi hakkında kısmen feshini veya konkordatonun kötüniyetle sakatlandığı gerekçesi ile tamamen feshini isteyebilir.

 

İflas İçi Konkordato

 

İflasına hükmedilmiş bir borçlunun veya alacaklılarından birinin Konkordato talep etmesi halinde iflas idaresi ikinci alacaklılar toplantısında veya daha sonra müzakere edilmesi için görüşü ile birlikte bu talebi alacaklılara bildirir. İflas tasfiyesi içinde Konkordato istemi yalnız bir kere yapılabilir. 

 

İflas İçi Konkordato’da Komisere ait görevler İflas İdari tarafından yapılır. Konkordato Komiseri bulunmaz. Bunun haricinde İflas Dışı Konkordato hükümleri uygulama alanı bulacaktır.

 

Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordato

 

Adi konkordatodan farklı olarak Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordatoda amaç borçlunun malvarlığını tasfiye etmektir. Bu sebeple İflas Tasfiyesi ile benzerlik taşımaktadır.

 

Bu yolla alacaklılara, borçlunun malvarlığı üzerinde tasarruf etmek veya bu malların tamamını ya da bir kısmını üçüncü kişiye devretmek yetkisi verilmektedir. Alacaklılar bu haklarını Konkordato Tasfiye Memuru ve alacaklılar kurulu aracılığı ile kullanırlar. Tasfiye memurları ve alacaklılar kurulu alacaklılar tarafından seçilir ve Asliye Ticaret Mahkemesince onaylanır.

 

Malvarlığının terki suretiyle konkordatonun kabulü için konkordatoda yer alması gereken zorunlu içerikler vardır. Buna göre:

 

 • Alacaklıların malların tasfiyesi ya da üçüncü kişiye devri ile karşılanamayan alacaklarından feragat edip etmedikleri, etmiyorlarsa borçlunun sorumluluk derecesi,

 • Konkordato tasfiye memurları ile alacaklar kurulu üyelerinin belirlenmesi ve yetkileri

 • Malların tasfiye usulü ve devir olacaksa devrin şekli ve teminatlandırılması.

 • Alacaklılara yönelik ilanların ve ilgili yerlere bildirimlerin kanunda öngörülen şekilde yapılacağı

 

Konkordatonun tasdiki kararının kesinleşmesi halinde borçlu artık malları üzerinde tasarruf edemez ve bu mallar hakkında yetkili kişilerin de imza yetkisi sona erer.

 

Ayrıca borçlu ticaret sicile kayıtlı ise ticaret unvanına “konkordato tasfiyesi halinde” ibaresi eklenir.

 

Adi konkordatoda Komiser ve Alacaklılar Kurulu arasındaki ilişki malvarlığının terki suretiyle konkordatoda tasfiye memurları ve alacaklılar kurulu arasında mevcuttur. Tasfiye Memurları malların korunması, para çevrilmesi, devri gibi hallerde gerekli işlemleri yapar, mahkemelerde Konkordato masasını temsil eder. Alacaklılar Kurulu da Tasfiye Memurları’nın işlemlerine nezaret eder ve denetler. Tasfiye Memurları’nın raporlarını denetler ve onay için mahkemeye sunar.

 

Paraya çevirmeye ilişkin usul ve zaman Konkordato Tasfiye Memurları’nın teklifi üzerine alacaklılar kurulunca kararlaştırılır.

 

Konkordato masasını oluşturan tüm malvarlığı ayrı, ayrı veya bütün halinde paraya çevrilir. Tüm mal ve alacaklar tasfiye edilip paraya çevrildikten sonra Tasfiye Memurları’nın hazırladıkları Sıra Cetveli ve Pay Cetveli’nin kesinleşmesi ile birlikte  paralar alacaklılara dağıtılır.

 

Tasfiyenin tamamlanmasından sonra Tasfiye Memurları son rapor hazırlayarak alacaklılar kurulunun onayını sunarlar. Kurulun Raporu onaylaması halinde rapor Asliye Ticaret Mahkemesi’ne gönderilir ve mahkemenin tasdiki ile birlikte işlemler son bulur.

Uzlaşma / Yeniden Yapılanma
bottom of page